• Nhận

  Đỏ III Công phép

  Công phép +5.3
 • Nhận

  Đỏ III Công Vật lý

  Công vật lý +3.2
 • Nhận

  Đỏ III Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +2

  Xuyên giáp +3.6

 • Nhận

  Đỏ III Công vật lý/Hút máu

  Công vậy lý +2.5

  Hút máu +0.5%

 • Nhận

  Đỏ III Tỉ lệ chí mạng/Sát thương chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +0.7%

  Sát thương chí mạng +3.6%

 • Nhận

  Đỏ III Kim thân

  Tốc đánh +1%

  Máu tối đa +33.7

  Giáp +2.3

 • Nhận

  Đỏ III Công phép/Xuyên thủ phép

  Công phép +4.2

  Xuyên giáp phép +2.4

 • Nhận

  Đỏ III Công phép/Tốc đánh

  Công phép +4.2

  Tốc đánh +0.6%

 • Nhận

  Đỏ III Tỉ lệ chí mạng

  Tỷ lệ chí mạng +1.6%
 • Nhận

  Đỏ III Tốc đánh/Tỉ lệ chí mạng

  Tốc đánh +1.6%

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

 • Nhận

  Tím III Máu tối đa

  Máu tối đa +75
 • Nhận

  Tím III Hút máu phép

  Hút máu phép +1.6%
 • Nhận

  Tím III Tỉ lệ chí mạng/Máu tối đa

  Tỷ lệ chí mạng +0.5%

  Máu tối đa +60

 • Nhận

  Tím III Hút máu

  Hút máu +1.6%
 • Nhận

  Tím III Máu tối đa/Hồi máu

  Máu tối đa +60

  Hồi máu/5s +4.5

 • Nhận

  Tím III Hút máu/Thủ phép

  Hút máu +1%

  Giáp phép +4.1

 • Nhận

  Tím III Công phép/Hút máu phép

  Công phép +2.4

  Hút máu phép +1%

 • Nhận

  Tím III Bảo vệ

  Máu tối đa +45

  Hồi máu/5s +5.2

  Tốc chạy +0.4%

 • Nhận

  Tím III Công vật lý/Tốc chạy

  Công vật lý +1.6

  Tốc chạy +1%

 • Nhận

  Tím III Tốc đánh/Tốc chạy

  Tốc đánh +1%

  Tốc chạy +1%

 • Nhận

  Lục III Giáp

  Giáp +9
 • Nhận

  Lục III Giáp/Giáp phép

  Giáp +5

  Giáp phép +5

 • Nhận

  Lục III Máu tối đa/Giám hồi chiêu

  Máu tối đa +37.5

  Giảm hồi chiêu +0.6%

 • Nhận

  Lục III Giáp phép

  Giáp phép +9
 • Nhận

  Lục III Công phép/Giảm hồi chiêu

  Công phép +2.4

  Giảm hồi chiêu +0.7%

 • Nhận

  Lục III Công vật lý/Xuyên giáp

  Công vật lý +0.9

  Xuyên giáp +6.4

 • Nhận

  Lục III Tốc đánh/Xuyên giáp phép

  Tốc đánh +0.6%

  Xuyên giáp phép +6.4

 • Nhận

  Lục III Giảm hồi chiêu

  Giảm hồi chiêu +1%
 • Nhận

  Lục III Hút máu phép/Giáp

  Hút máu phép +0.7%

  Giáp +5.9

 • Nhận

  Lục III Thánh quang

  Giáp +2.7

  Giáp phép +2.7

  Giảm hồi chiêu +0.6%